Wytrzymałe ubranie robocze

Niemal wszystkie zakłady pracy posiadały stanowiska, na których istniało realne zagrożenie zdrowia podczas wykonywania obowiązków. Czy było to zagrożenie urazami fizycznymi czy kontaktem z substancjami szkodliwymi, na wszystkich takowych stanowiskach wymagane było bezwzględne stosowanie odzieży ochronnej, dopasowanej do konkretnego rodzaju zagrożenia.

Ochronna odzież do pracy

odzież robocza bhpNajbardziej podstawowe odmiany odzieży roboczej były używane głównie do prac na placach budowy i miały na celu nie tylko ułatwienie wykonywania obowiązków, ale również znoszenie długotrwałego wystawienia na dość szkodliwy wpływ substancji i materiałów budowlanych. Nie były one jednak używane na stanowiskach podwyższonego zagrożenia, gdyż na takowych używana była jedynie wyspecjalizowana odzież robocza bhp. Jedną z bardzo często stosowanych odmian odzieży ochronnej były stroje przeciwchemiczne, stosowane w zakładach przemysłowych używających substancji szkodliwych w procesach produkcji. Stroje te, mimo iż znacznie cieńsze i lżejsze niż większość odzieży roboczej, doskonale chroniły przed żrącymi i drażniącymi substancjami, samemu będąc niewrażliwymi na działanie takowych. Ich częścią była często maska przeciwchemiczna, zarówno zintegrowana ze strojem, jak i zakładana osobno. Izolowane stroje, a zwłaszcza obuwie, używane było wszędzie tam, gdzie wymagana była ochrona przed otwartym źródłem prądu, na przykład na zakładowej rozdzielni.

Odzież używana na takich stanowiskach wykonana była najczęściej z tworzyw sztucznych nie przewodzących prądu, oraz chroniących do pewnego stopnia przed wpływem substancji chemicznych. Stroje ochronne były najczęściej kompletami odzieży, a dość częstym widokiem było mieszanie odzieży o różnym przeznaczeniu, w celu jak najlepszego zabezpieczenia się przed zagrożeniami na stanowisku pracy.